​Irena Iris Szewczyk

Born in Warsaw, Poland​
Living in Warsaw, Poland​
A board member of the Polish Haiku Association. A title-holder of the World Haiga Association Master Haiga Artist.
http://iris-haiku.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/irena_iris_szewczyk/

 

first sun ray inside an icicle a squeezed seed

pierwszy promień słońca pośrodku sopla ściśnięte ziarenko

A Hundred Gourds 3:2, March 2014

 

restless reeds
a swan at the shore shuns
my shadow

 

niespokojne trzciny
łabędź na brzegu omija
mój cień

Frogpond 37:1, April 2014

 

cherry tree in bloom
on the path someone with pram
like the year before

 

kwitnąca wiśnia
na ścieżce ktoś z wózkiem
tak jak przed rokiem

WHA Haiga Contest, The 120th Contest, 2014

 

migrating birds
my husband bids them goodbye
as to our sons

 

wędrowne ptaki
mąż żegna je tak samo
jak synów

cattails, May 2014

 

high sun
in all the colors of the rainbow
mountains in the snow

 

słońce wysoko
we wszystkich barwach tęczy
góry w śniegu

WHA Haiga Contest, The 127th Contest, 2015

 

birthday party
first through the front door
a falling leaf

 

urodziny
pierwszy przez frontowe drzwi
opadający liść

The Mainichi Shimbun, 23.01.2015

 

planting flowers
on the family grave
strong roots

 

sadzę kwiaty
na grobie rodzinnym
silne korzenie

Chrysanthemum 17, April 2015

 

longest night
from darkness to darkness
the white cane

 

najdłuższa noc
z ciemności w ciemność
biała laska

Chrysanthemum 17, April 2015

 

alone on the road
in the cloud of dust
cherry tree in bloom

 

sama na drodze
w chmurze kurzu
kwitnąca wiśnia

128th WHA Haiga Contest, 2015

 

boundless fog
from the other shore returns
only the carrier

 

bezgraniczna mgła
z drugiego brzegu wraca
tylko przewoźnik

The Mainichi Shimbun, 27.05.2015

 

autumn grass
first to settle on
my shadow

 

jesienne trawy
pierwszy osiada na nich
mój cień

cattails, September 2015

 

this year again
autumn arrived—on my hand
a little brown spot

 

znów tego roku
przyszła jesień—na dłoni
brązowa plamka

134th WHA Haiga Contest, 2015

 

時鳥聞きて静かな一日かな

 

all day
only the voice of a cuckoo
so quiet

 

cały dzień
tylko głos kukułki
taki cichy

KUZU, October 2015, Japanese translation by Ms Seki Mokka

 

 

autumn at the shore
the weeping willow and the lake
become one

 

jesień na brzegu
płacząca wierzba i staw
stają się jednym

136th WHA Haiga Contest, 2015

 

autumn walk
my brother leaves the path
first

 

jesienny spacer
mój brat schodzi ze ścieżki
pierwszy

tinywords 15:2, November 2015

 

Perseid shower
I fall
with every star

 

rój Perseidów
spadam
z każdą gwiazdą

19th Mainichi Haiku Contest, 2015 - Honorable Mention

 

first frost
matching the lake's surface
two swans

 

pierwszy przymrozek
stapia się z taflą stawu
para łabędzi

cattails, January 2016

 

spring rush
a blossoming tree sprinkled
butterflies

wiosenny pośpiech
drzewo w kwiatach obsypane
motyle

The Mainichi Shimbun, 20th July 2011

 

a frog
the prince in my garden
incognito

żaba
w moim ogrodzie książę
incognito

The 13th HIA Haiku Contest, 2011 - Honorable Mention

 

at the top
Sisyphus raises his gaze
shooting star

na szczycie
Syzyf wznosi wzrok
spadająca gwiazda

The Mainichi Shimbun, 3rd January 2012

 

fresh flowers
from her garden
for her grave

świeże kwiaty
z jej ogrodu
na jej grób

The 14th HIA Haiku Contest, 2012 - Honorable Mention

 

lunch break
in the garden the click
of chopsticks

przerwa obiadowa
w ogrodzie trzask
pałeczek

Daily Haiga,  14th April, 2013

 

wetness
of the painter's brush . . .
The Birth of Wenus

wilgoć
pędzla malarza . . .
Narodziny Wenus

Caribbean Kigo Kukai, July 2013, 2nd place

 

unexplored world 
from behind the neighbor’s fence 
a cosmos

niezbadany świat
zza płotu sąsiada
kosmos

The 17th Mainichi Haiku Contest, 2013 - Honorable Mention

 

train window
a farmer deepens furrows
on my face

okno pociągu
rolnik pogłębia bruzdy
na mojej twarzy

A Hundred Gourds, December 2013

 

a new year
birds revive the old
repertoire

nowy rok
ptaki odświeżają stary
repertuar

Daily Haiga, 1st January 2014

 

spring gust
the dress of the bride
bellies out

powiew wiosny
suknia panny młodej
wybrzuszona

Cattails, January 2014

 

ランナーの駆けゆき落葉渦となり

marathon
on the run creating a whirl
fallen leaves

maraton
w biegu ostry wir
z suchych liści

KUZU, January 2014, Japanese translation by Ms Seki Mokka