Ludmila BalabanovaLudmila Balabanova

Born in Novi Pazar, Bulgaria
Living in Sofia, Bulgaria


 

snow again –
how much my son’s footprints
have grown

 

отново сняг –
колко са пораснали
стъпките на сина ми

Cricket song. Janet 45, 2002 

 

in the morning
a hazy veil hiding the river...
I see my breath

 

в утрото
воал от мъгла скрива реката…
виждам дъха си

motes in the sunbeam. Janet 45, 2007

 

childhood –
my father teaching me
the constellations

 

детство –
баща ми ме учи
да познавам звездите

motes in the sunbeam. Janet 45, 2007

 

thirteen years old        a goldfish in a waterfall

 

на тринайсет              златна рибка във водопад

Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016

 

first kiss...
the scent of lime
reaches the stars

 

първа целувка…
уханието на липата
стига звездите

Second Prize, International Haiku Contest of Romanian Haiku Society 2009

 

desire             till the high C of spring rain

 

желание         до горното „до” на пролетен дъжд

Modern Haiku, Vol. 47.1, Winter-Spring, 2016
Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016 

 

wind in my hear…
my skirt from Majorca
my blouse from Thasos

 

вятър в косите ми…
полата ми от Майорка
блузата ми от Тасос

motes in the sunbeam. Janet 45, 2007 

 

poppies
the earth remembers
its heart of fire

 

макове
земята си припомня
че има огнено сърце

motes in the sunbeam. Janet 45, 2007
Mahoroba, Vol. 1, November, 2009

 

are we as different
as we think –
sunflower field

 

дали сме толкова различни
колкото си мислим –
слънчогледова нива

Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016 

 

on the plane          sharing the same wings

 

в самолета            споделяме едни и същи крила

Modern Haiku, Vol. 45.3, Autumn, 2014
Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016

 

first sunbeam
on the stone soldier
peaceful morning

 

първи слънчев лъч
върху каменния войник
мирна утрин

A Thousand Cranes, International Haiku Festival Anthology, 2015
Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016
(written music for piano, cello and soprano by Dirk Blockeel)

 

between the eye
and the sky –
haze of tears

 

между окото
и небето –
мъглица от сълза

Cricket Song. Janet 45, 2002

 

equinox…
at sunset shadows lie down
to rest

 

равноденствие…
на залез сенките полегнаха
да си починат

Modern Haiku  42.3, Autumn 2011

 

motes
in the sunbeam -
invisible a moment before

 

прашинки
в слънчевия лъч
невидими до преди малко

motes in the sunbeam. Janet 45, 2007

 

open window
a tear is about to jump
from the top floor

 

отворен прозорец
една сълза се готви да скочи
от последния етаж

motes in the sunbeam. Janet 45, 2007 

 

the air between us
trembling
dinner by candlelight

 

въздухът между нас
трепери
вечеря на свещи

motes in the sunbeam. Janet 45, 2007

 

reading your letter
a bee
on the potted flower

 

чета писмото ти
пчела
върху стайното цвете

motes in the sunbeam. Janet 45, 2007  
Mahoroba, Vol. 1, November, 2009.

 

twilight…
his voice
deep purple

 

пада здрач
неговият глас
е тъмно виолетов

motes in the sunbeam. Janet 45, 2007
dust of summers: The Red Moon Anthology 2007
A Vast Sky: An Anthology of Contemporary World Haiku, 2015

 

clock tower
here the wind
never stops

 

кула с часовник
тук вятърът
никога не спира

motes in the sunbeam. Janet 45, 2007
Mahoroba, Vol. 1, November, 2009.

 

evening wind...
scent of grass
from the other bank of the river

 

вечерен ветрец…
дъх на треви
от другия бряг на реката

Basho's 360th Anniversary Haiku Contest 2004 Award
motes in the sunbeam. Janet 45, 2007 

 

hanging on the thin
threads of rain –
a church on the hill

 

виси на тънките
нишки на дъждеца
църквата на хълма

motes in the sunbeam. Janet 45, 2007 

 

cornflowers…
this unasked-for love
fills her eyes

 

метличина в нивата…
тази неискана любов
в очите ѝ

World Haiku, No 11, Tokyo, 2015
Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016

 

swift kiss
at the bus stop –
day moon

 

бегла целувка
на спирката –
дневна луна

Modern Haiku, Vol. 45.3, Autumn, 2014
Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016

 

night of love
stars fall in the field
and turn into poppies

 

любовна нощ
падат звезди сред житата
и се превръщат в макове

Haiku Friends, Vol. 3, Osaka, 2009
Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016

 

my star
light years away…
fireflies

 

моята звезда
на светлинни години от мен…
светулки

Haiku Friends, Vol. 3, Osaka, 2009
Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016

 

waiting…
sandcastles
under the pelting rain

 

очакване…
пясъчни замъци
под проливния дъжд

Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016

 

his words…
unexpected light
under a moth’s wings

 

неговите думи…
неочаквана светлина
под крила на нощна пеперуда

World Haiku, No 8, Tokyo, 2012
Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016 

 

the end…
wherever the nightingale’s song is
unable to find it

 

краят…
където и да е песента на славея
не можем да я намерим

Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016 

 

the string of a kite
stolen by the wind…
the café where we met

 

конец от хвърчило…
кафенето където
се срещахме

Haiku Friends, Vol. 3, Osaka, 2009; World Haiku, No 10, Tokyo, 2014
Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016 

 

first yellow leaves
pretending to like
the party

 

първите жълти листа
преструвам се че харесвам
празника

Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016 

 

peaceful afternoon
my grandson kills and revives
ten clay soldiers

 

спокоен следобед
моят внук убива и съживява
десет глинени войници

Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016 

 

entering a tunnel
on the radio
the sailors’ hymn

 

навлизаме в тунел
по радиото
химна на моряците

Chrysanthemum, #6, October, 2009
Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016 

 

dry leaves
drifted over pine needles:
their meeting

 

сухи листа
навети в иглите на бор:
тяхната среща

Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016 

 

memories…
a flower seed between
the pages of a book

 

спомени…
семе на цвете
между страниците на книга

Frogpond, Vol. 38:2, Spring/Summer, 2015;
Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016 

 

hospice…
why does the moon hide
its other face?

 

хоспис…
защо луната крие
другото си лице?

Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016 

 

a strange red cloud          the cast of someone’s soul

странен червен облак     отливката на нечия душа

World Haiku, No 7, Tokyo, 2011;
Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016

 

midnight melody
his secret love
for so many years

 

среднощна мелодия
неговата тайна любов
от толкова много години

Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016

 

family album…
lights of a passing train
in the night

 

семеен албум…
светлини на профучаващ влак
в нощта

Modern Haiku, Vol. 40.3, Autumn, 2009;
World Haiku, No 6, Tokyo, 2010;
Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016 

 

sleepless night     dewdrops on the weeds

безсънна нощ      роса върху бурените

Modern Haiku, Vol. 43.3, Autumn, 2012;
Dewdrops on the Weeds. Small Stations Press, 2016