Lech SzeglowskiLech Szeglowski

Born 1959 in Gdansk, Poland
Studied Polish Philology and Postgraduate Studies of Speech Therapy at the University of Gdansk. He has been reading Japanese genre poetry since the late 1980s and writing haiku since the early 2000s. Rarely published, but his haiku in English have received several awards and appeared in various magazines and anthologies.
http://haikuwordlech.blogspot.com/
http://lechaiku.blogspot.com/


 

a homeless man
all the signposts
erased by the mist

 

bezdomny
wszystkie drogowskazy
pochłania mgła

Polskie Poezje końca XX i początku XXI wieku, 2013

 

a month to Christmas
old man crams into a sack
the last leaves

 

miesiąc do gwiazdki
starzec upycha w worku
ostatnie liście

haiku po polsku: Magazyn i forum twórców haiku po polsku: December 2006

 

abandoned house
a lifeless spider swings
in the fall clouds

 

opuszczony dom
martwy pająk buja się
w jesiennych chmurach

Himmel wolkenlos, Neue Cranach Presse Kronach, 2009

 

After AA meeting . . .
an empty beer can
fights the breeze

 

po spotkaniu AA . . .
pusta puszka piwa
walczy z wiatrem

Writers & Lovers Cafe: A haiku Journal; Volume1, Number 1, Fall 2013

 

autumn evening . . .
changing the pattern
of fallen leaves

jesienny wieczór . . .
zmieniam układ
opadłych liści

cattails  May, 2014

 

Castle of Ghent
the closer I get
the less I see

 

Gandawski zamek
im bliżej
tym mniej widzę

Zilvervisje glimt, Uitgave Viadagio, 2010

 

cherry blossom –
it is between
me and God

 

płatek wiśni –
pomiędzy
mną a Bogiem

The Sacred In Contemporary Haiku  2014

 

cherry blossoming
her dog with a leash
restrains me

 

kwitnąca wiśnia
jej pies na smyczy
powstrzymuje mnie

1st Honorable Mention, The ukiahaiku Festival 2014: The Jane Reichhold International Prize

 

creaking rocking chair –
the old cherry tree again
in bloom

 

skrzypiący bujany fotel –
znowu stara wiśnia
w rozkwicie

Honorable Mention, Vancouver Cherry Blossom Festival Haiku Invitational, 2010

 

crowded zoo
which bird is dreaming of
a scarecrow?

 

tłumy w zoo
który ptak marzy
o strachu na wróble

World Haiku, No. 10, 2014

 

emptiness –
setting upside down
the sand timer

 

pustka –
ustawiam do góry nogami
klepsydrę

The Mainichi Daily News, Daily Haiku Selection, October. 27, 2011

 

empty beach
picking a shell
to hear you again

 

pusta plaża
podnoszę muszelkę
by znów cię usłyszeć

Polskie Poezje końca XX i początku XXI wieku, 2013

 

empty words . . .
between them
cherry petals

 

puste słowa . . .
pomiędzy nimi
płatki wiśni

Ardea: the multilingual short-form poetry journal, Issue 4, October, 2014

 

 

falling cherry petals
on her arm
goose bumps

 

opadające płatki wiśni
na jej ramieniu
gęsia skórka

Writers & Lovers Cafe: A Haiku Journal, Number 2, Spring, 2014

 

falling petal
without a shadow
of a doubt

 

opadający płatek–
bez cienia
wątpliwości

The 8th World Haiku Association Conference Anthology: Limitless Dialogue, Shichigatsudo, 2015

 

far away kite . . .
at the beginning of strand
a running child

 

oddalony latawiec . . .
na początku sznurka
biegnące dziecko

Third Prize, Diogen, Spring Haiku, 2014

 

field of poppies
that petal makes the sky
invisible

 

pole maków
ten płatek czyni niebo
niewidocznym

The 8th World Haiku Association Conference Anthology: Limitless Dialogue, Shichigatsudo, 2015

 

green of her eyes –
the hands of the clock
move back in the mirror

 

zieleń jej oczu –
wskazówki zegara
cofają się w lustrze

DailyHaiga - 9 October, 2011

 

 

her touch . . .
I know only the light
side of the moon

 

jej dotyk . . .
znam tylko jasną
stronę księżyca

Writers & Lovers Cafe: A Haiku Journal, Number 2, Spring, 2014

 

last dictator –
giving orders to the leaves
the fall wind

 

ostatni dyktator –
liśćmi rządzi
jesienny wiatr

Miriam's Well: Poetry, Land Art, and Beyond: Polish Haiku, April 16, 2013

 

Milky Way –
the light at the end
of her cigarette

 

Droga Mleczna –
światełko na końcu
jej papierosa

World Haiku, No. 10, 2014

 

misty crossway
tying tighter
my shoelace

 

rozstaje we mgle
wiążę mocniej
moje sznurowadło

Bones   No. 1, December 15, 2012

 

morning light
between my hands
the time of prayer

 

poranne światło
pomiędzy moimi dłońmi
czas modlitwy

Daily Haiga - Special Feature, 21 August, 2013

 

not open yet...
the moonlight wandering
through rose petals

 

jeszcze nie rozchylone...
światło księżyca wędruje
przez różowe płatki

Polskie Poezje końca XX i początku XXI wieku, 2013

 

old pond
soundlessly filled
with itself

 

stary staw
bezgłośnie wypełniony
sobą

Daily Haiga - Special Feature, 17 August, 2013

 

on the road to cemetery –
the spire of an old church
pierces the mist

 

w drodze na cmentarz –
iglica starego kościoła
przebija mgłę

The Sacred In Contemporary Haiku  2014
The Polish Haiku Archives

 

partial eclipse
her dark hair
just there

 

częściowe zaćmienie
jej czarne włosy
właśnie tam

Ardea  Issue 5, September, 2015

 

sakura
an old artist hones in
on one cherry petals

 

sakura
stary artysta skupia się
na jednym płatku wiśni

Sakura Award, Vancouver Cherry Blossom Festival Haiku Invitational 2009

 

so soft
the stone monument of poet
snow is falling

 

taki delikatny
kamienny posąg poety
śnieg pada

II Prize (Runner-up) The 66th Basho Festival 2012

 

 

spider’s web . . .
one link of gold chain
with the cross

 

pajęcza sieć . . .
jedno ogniwo złotego łańcuszka
z krzyżykiem

The Sacred In Contemporary Haiku  2014

 

springgrasshergreendressdisappears

 

wiosennatrawajejzielonasukienkaznika

Polskie Poezje końca XX i początku XXI wieku, 2013
brass bell: a haiku journal September Issue  2015

 

still white outside
I'm leaving my canvas
empty

 

wciąż biało na zewnątrz
pozostawiam moje płótno
pustym

Daily Haiga  - Special Feature, 11 August, 2013

 

the first day of autumn
as long as possible I will hold
this leaf under my foot

 

pierwszy dzień jesieni
tak długo jak to możliwe zatrzymam
ten liść pod stopą

World Haiku No.11, 2015

 

to return
or not to return
– winter twilight

 

wrócić
albo nie wrócić
– zimowy zmierzch

Daily Haiga 18 January, 2010

 

western wind –
a go master waits
for a stone's move

 

zachodni wiatr –
mistrz go czeka
na ruch kamienia

Honorable Mention, The 15th Mainichi Haiku Contest, 2011

 

winter solstice
longer and longer
a paper chain

 

zimowe przesilenie
coraz dłuższy
papierowy łańcuch

The 121st. WHA Haiga Contest, 06, 2014