Maya LyubenovaMaya Lyubenova

Born 1956 in Bulgaria
Living in Plovdiv, Bulgaria
A title-holder of the World Haiga Association Master Haiga Artist.

 

before dusk . . . 
Eve sells apples by
the roadside

 

преди здрач . . . 
край шосето Ева
продава ябълки

Sketchbook 3-10, October, 2008

 

equinox:
the river between town
and cemetery

 

равноденствие:
реката между града
и гробището

WHA Haiga Contest, April 2009; Flecks of Blue - an English-Bulgarian Haiku Collection, Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010, ISBN-978-954-9857-28-3

 

fingertips tracing
the curves of my face
spring breeze

 

връхчета на пръсти
ми проследяват профила
пролетен бриз


NOTES FROM THE GEAN #4 p. 50;  Flecks of Blue - an English-Bulgarian Haiku Collection, Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010, ISBN-978-954-9857-28-3

 

morning news
the weatherman stutters
s-s-sunny

 

сутрешен блок
синоптикът заеква
с-с-с-лънчево

WHA Haiga Contest; Flecks of Blue - an English-Bulgarian Haiku Collection, Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010, ISBN-978-954-9857-28-3

 

Rapunzel
up on the chimney
. . . meowing

 

Рапунцел
горе на комина
. . . мяука

Flecks of Blue - an English-Bulgarian Haiku Collection, Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010, ISBN-978-954-9857-28-3

 

hot summer noon
a grasshopper jumps
off his shadow

 

горещо пладне
скакалец отскача
от сянката си

World Haiku Review, Volume 6, Issue 4, October 2008

 

cracked earth
the dead walnut tree
still stands

 

пропукана земя
мъртвият орех все още
е изправен

Sketchbook 4-1 February 2009

 

pebbles . . .
on the distant hill
a herd of sheep

 

камъчета . . . 
на далечния хълм
стадо овце

Flecks of Blue - an English-Bulgarian Haiku Collection, Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010, ISBN-978-954-9857-28-3

 

hide and seek
in the tall grass
. . . litter

 


криеница
във високата трева
. . . боклук

Flecks of Blue - an English-Bulgarian Haiku Collection, Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010, ISBN-978-954-9857-28-3

 

gathering herbs . . .
my footsteps follow
a bee’s flight

 

за билки . . . 
стъпките ми следват
полета на пчела

WHA Haiga Contest, September 2008; Flecks of Blue - an English-Bulgarian Haiku Collection, Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010, ISBN-978-954-9857-28-3

 

dewdrops . . .
the diamond ring
he never bought her

 

роса . . . 
диамантеният пръстен
който никога не ѝ купи

WHA Haiga Contest, May 2012; Flecks of Blue - an English-Bulgarian Haiku Collection, Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010, ISBN-978-954-9857-28-3

 

heavy rain
the wipers sweeping
a moonscape

 

порой
чистачките забърсват
лунен пейзаж

WHA Haiga Contest 2008; Flecks of Blue - an English-Bulgarian Haiku Collection, Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010, ISBN-978-954-9857-28-3

 

fall
on the path
a pair of wings

листопад
на пътеката
чифт крила

Flecks of Blue - an English-Bulgarian Haiku Collection, Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010, ISBN-978-954-9857-28-3

 

a stallion
galloping through my dream
winter wind

жребец
през съня ми препуска
зимен вятър

Lynx 28:1, February 2013;  Flecks of Blue - an English-Bulgarian Haiku Collection, Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010, ISBN-978-954-9857-28-3

 

sledge slide
it’s empty too
in this cold

 

пързалка
и тя опустяла
в този студ

Flecks of Blue - an English-Bulgarian Haiku Collection, Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010, ISBN-978-954-9857-28-3

 

footprints
the crow himself follows
my steps

 

отпечатъци
гарванът и той по петите
ме следва


Flecks of Blue - an English-Bulgarian Haiku Collection, Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010, ISBN-978-954-9857-28-3

 

floating
over the valley – linden scent
on bagpipe trills

 

носи се
над долината – дъх на липа
върху трели на гайда

ASAHI HAIKUIST NETWORK, November 16, 2012

 

opening the suitcase
from our last summer
not a grain of sand

 

отварям куфара
от последното ни лято
нито песъчинка

Flecks of Blue - an English-Bulgarian Haiku Collection, Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010, ISBN-978-954-9857-28-3;
WHA Haiga Contest, September 2011

 

withered field . . .
gusts of north wind shake
the stars

 


пусто поле . . .
пориви на северния вятър
разтърсват звездите

Sketchbook 3-2, February, 2008; WHA Haiga Contest 2016

 

mountain drive—
a low sun counting trees
across my face

 


планинско шосе –
ниско слънце брои дървета
през лицето ми

Sketchbook 3-2, February, 2008

 

snow thaw . . .
only the sky
is clean

 

топи се снегът . . . 
единствено небето
е чисто

Flecks of Blue - an English-Bulgarian Haiku Collection, Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010, ISBN-978-954-9857-28-3

 

humpty dumpty
in a puddle
I stomp the moon

 

хъмпти дъмпти
в локвата
стъпквам луната

Sketchbook 3-2, February, 2008

 

the promised land –
always almost
there

 

обетована земя –
винаги почти
там

Sketchbook 3-6, June 2008

 

a blind kitten
thrown in the thicket
the haiku I didn’t write down

 

сляпо коте
в трънака захвърлено
незаписано хайку

Sketchbook 5-5, September – October 2010

 

clutching the key
while we argue –
an old scar


стискам ключа
докато спорим –
стар белег

Sketchbook 5-5, September – October 2010

 

partial eclipse . . .
he tells her he is
still married


частично затъмнение . . .
казва ѝ че все още
е женен

Lynx, 27:3, October 2012

 

dusty road
a green toad flattened
into silence

 

прашен път
зелено жабче сплескано
в мълчание

World Haiku Review May 2008

 

scorched
on the graveyard path –
poplar leaves

 

съсухрени
на гробищния път –
тополови листа

World Haiku Review October 2008; AHA The Anthology, AHA Books,Gualala, California (2012) ISBN: 0-944676-91-X

 

mended nets
the fisherman knits in
his wife’s shadow

 


кърпени мрежи
рибарят вплита
сянката на жена си

World Haiku Review August 2011

 

broken tower clock
still the wind chimes
its bell

 


счупен часовник на кулата
все пак вятърът бие
камбаната

World Haiku Review August 2011

 

icy wind . . .
a sparrow nestles
in the street-bin

 

леден вятър . . .
врабче се гуши
в кошчето за боклук

World Haiku Review January 2015

 

icy wind . . .
a sparrow nestles
in the street-bin

 

леден вятър . . .
врабче се гуши
в кошчето за боклук

World Haiku Review January 2015

 

gamma therapy ward –
the women in the waiting room
try on wigs

 


лъчетерапия –
жените в чакалнята
мерят перуки

World Haiku Review January 2015

 

the final grasp
of your fingers
autumn chill

 

последната хватка
на пръстите ти
есенен студ

Haiga Online, Issue 9-2 autumn/winter 2008

 

dark river
shadows of branches
and knotted roots


тъмна река
сенки на клони
и възлести корени

Simply Haiku, Spring 2011

 

after the swallows . . .
a silent sky
above the wires

след лястовиците . . .
безмълвно небе
над жиците

WHA Haiga Contest, October 2008

 

the ice fields
between us –
shattered moon

 

ледените пространства
помежду ни –
раздробена луна

WHA Haiga Contest, 2015

 

summer cleaning
. . . I’m sorry
little spider

 

лятно почистване
. . . съжалявам
паяче

Public-Republic December 2010

 

задръстване –
на всяко задно стъкло
все същият залез

 

traffic jam –
on each rear shield
the same sunset

Public-Republic January 2012

 

quiet morning –
for you
dead tomtit


тихо утро –
за теб
мъртво синигерче

Public-Republic January 2012

 

a ring of keys
on a rusty nail . . .
the porch gapes

 


връзка ключове
на ръждясал пирон . . .
зее портата

NOTES FROM THE GEAN #8

 

the only coin
in my pocket . . .
tramp’s moon


единствена
монета в джоба ми . . .
скитническа луна

NOTES FROM THE GEAN #9 p. 82; AHA The Anthology, AHA Books,Gualala, California (2012) ISBN: 0-944676-91-X

 

departures –
the wind rattles
a plastic cup

 


отпътуващи –
вятърът тътри
пластмасова чаша

NOTES FROM THE GEAN #9 p. 82; AHA The Anthology, AHA Books,Gualala, California (2012) ISBN: 0-944676-91-X

 

almost dawn –
the light molds a face
in the mud

 

разсъмване –
светлината извайва лице
в калта

UNDER THE BASHO 2014, Stand alone hokku

 

sunbeam…
spider silk supports
the leaning trunk

 

слънчев лъч…
паяжина подпира
наведения ствол

UNDER THE BASHO 2014, Stand alone hokku

 

the b-flat
fades from her piano…
autumn wind

 


заглъхва си-бемолът
от нейното пиано…
есенен вятър

UNDER THE BASHO 2014, Stand alone hokku

 

shadows of branches
skid across the wall…
autumn rain

 

сенки на клони
се плъзгат по стената…
есенен дъжд

Haiku Presence #53, October 2015 ISSN 1366-5367

 

new ice age
the sky in the puddle
in shards

 

нова ледена епоха
небето в локвата
на парчета

Daily Haiga May - June 2015

 

a murder of crows
drawing dusk into the sky
. . . news of war

 

ято гарвани
рисува мрак по небето
. . . новини за война

 

un stol de ciori
conturând apusul în cer
. . . știri de război*

*Translated into Romanian by Corneliu Traian Atanasiu

Sharpening the Green Pencil, 2015; WHA Haiga Contest, January 2016

 

graveyard path
frost
in the footprints

 

гробищна пътека
скреж
в отпечатъците от стъпки

The Heron’s Nest, September 2015

 

graveyard path –
a creaking branch
reaches out


гробищна пътека –
протяга се проскърцващ
клон

A Hundred Gourds 4:1 December 2014

 

indian summer
the colt in its amnion
never moves

 

циганско лято
в околоплодния си мехур
не помръдва кончето

Frozen Butterfly Issue 1, 2014

 

investment
a mouse covers its nest
with a five-dollar bill


инвестиция
мишка застила гнездо
с петдоларова банкнота

Whirligig Vol. 1/ 2 November 2010 ISSN: 2210-4593

 

the way home
from puddle to puddle
the sun

 

на път за вкъщи
от локва в локва
слънцето

Portrait of the City (Bulgarian-French Haiku Collection), Art Graph Print, September 2015, ISBN 978-954-9401-94-3

 

heat . . .
a drum beats the seconds
I seven eighths

 

жега . . .
тъпан отмерва секундите
в седем осми

WHA Haiga Contest, June 2009

 

old farm . . .
the barn and a cherry-tree
lean on each other

 

стара ферма . . .
един на друг подпрени
хамбарът и черешата

Notes from the Gean haiku journal: June 2009

 

thin snow ...
sparrows skirmish over
crumbs


тънък сняг...
врабчета вдигат врява
за трохи

Sketchbook 3-2 – February 2008

 

sleepless –
behind the blinds
an icicle stabs the moon


безсъние –
зад щорите
ледунка пронизва луната

World Haiku Review  – May 2008

 

sleepless –
behind the blinds
an icicle stabs the moon


безсъние –
зад щорите
ледунка пронизва луната

World Haiku Review  – May 2008

 

spring thunder –
the newspaper shakes
in my hands

 

пролетен гръм –
потреперва в ръцете ми
вестникът

The Second Bulgarian Haiku Contest – 2009 (contest winner)
World Haiku Anthology on War, Violence and Human Rights Violation
 – 2013

 

folklore school –
wild strawberries bloom
by the gate

 

училище за фолклор –
диви ягоди цъфтят
край портата

Notes from the Gean haiku journal: June 2009 

 

looking
past the shadows...
cancer ward


поглед
отвъд сенките...
раково отделение

Notes from the Gean haiku journal: September 2009

 

noon shadows:
a dwarf lingers
at my feet

 

обедни сенки:
джудже се мота
в стъпалата ми

“Flecks of Blue” an English-Bulgarian Haiku Collection, 
Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010

 

first coffee…
aren’t you going to sleep
little bat

 

първо кафе...
а ти прилепче
няма ли да заспиваш

“Flecks of Blue” an English-Bulgarian Haiku Collection, 
Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010

 

full stop . . .
the drop at the tip
of an icicle


точка...
на върха на ледунката
капка

“Flecks of Blue” an English-Bulgarian Haiku Collection,
Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010

 

Feb 29th
the crow leaps over
a dust-heap

 

29 февруари
гарванът прескача
куп боклук

“Flecks of Blue” an English-Bulgarian Haiku Collection, 
Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010

 

cloudy sky...
the crow caws out
a sunbeam

 

облачно...
а вранката изграка
слънчев лъч

“Flecks of Blue” an English-Bulgarian Haiku Collection, 
Ars Publishing House, Blagoevgrad, Bulgaria, 2010

 

the sparkles
in a stallion’s mane . . .
chestnut moon


искрите
в гривата на жребец...
септемврийска луна

Simply Haiku – Spring 2011

 

empty shell
on the shore – we learn
about a friend’s death

 

празна раковина
на брега – научаваме
за смъртта на приятел

World Haiku Review – August 2011

 

herring clouds...
the fisherman's net heavy
with light

 

херингови облаци...
мрежата на рибаря натежава
от светлина

The 17th Kusamakura Haiku Festival  2012 – Honorable mention

 

Hiroshima day...
a dandelion clock
at my feet

 

Ден на Хирошима...
в нозете ми
глухарче

World Haiku Anthology on War, Violence and Human Rights Violation – 2013